Kidde-ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Special-Hazard-Fire-Protection-Systems

เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบระบบดับเพลิง ติดตั้งและซ่อมแซมงานดับเพลิง โดยวิศวกรผู้เชี่ยญชาญที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และให้ลูกค้าเกิดความวางใจในผลิตภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่าย สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ Notifier Thailand distributor

ติดตั้งระบบดับเพลิง อบรมระบบดับเพลิง

 ตรวจสอบ ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบดับเพลิง สัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

บริษัท ยู.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 41ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน ซ่อมบำรุงดับเพลิง

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความสูญเสีย อย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในบางครั้งยังส่งผล กระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย การตรวจสอบและบำรุงรักษาสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย ควรทำเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ระบบดับไฟไหม้อัตโนมัติและแบบ Manual

ระบบดับเพลิงที่สามารถทำงานได้ทันที โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือความร้อนจากเพลิงไหม้ หากเกิดไฟไหม้แล้วไม่มีคนอยู่ จะไม่สามารถมีใครป้องกันได้ทัน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบใช้สารเคมี หรือ Innert Gas

บทความ

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

มาตรฐานอุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียง

ราชกิจจานุเบกษา การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2556

คู่มือความปลอดภัยอัคคีภัยภายในอาคาร